Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto

 

Statut

Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: " Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa"

§2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Boszkowo. Stowarzyszenie może też prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3

 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego

statutu. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§4

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§5

 

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia swoich struktur organizacyjnych na zasadach określonych w dalszej części statutu oraz powoływać organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 

 

Rozdział II

Cele i zasady działania

 

 

§6

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób

zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i historią Boszkowa oraz  dalszego regionu związanego bezpośrednio lub pośrednio z Boszkowem.

 

 

 

§7

 

1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem

w otoku: „Stowarzyszenie Przyjaciół Boszkowa" i umieszczonym w środku szkicem (łabędzia, jeziora Dominickiego, konwalii ?) oraz pieczęci podłużnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki, emblematy i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

 

§8

 

 

 

 

1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

 

 

2. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

 

 

§9

 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

 

 

2. Realizacja zadań statutowych opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 

 

3. Do wykonywania konkretnych zadań Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy.

 

 

4. Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

 

 

 

 

 

 

§10

Celami Stowarzyszenia są:

 

- ochrona i kształtowanie walorów przyrodniczych Boszkowa i okolicy,

- gromadzenie i popularyzacja wiedzy o Boszkowie i okolicy wśród turystów i mieszkańców,

- edukacja turystyczna, historyczna i ekologiczna,

- udział, inicjowanie, wspieranie lub opiniowanie wszelkich akcji mających związek z ekologią i rozwojem regionu,

- dążenie do zwiększania atrakcyjności turystycznej Boszkowa.

 

§11

 

Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży w szczególności przez:

 

 

1.      Współdziałanie z urzędami, mediami, z placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawniczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami,

2.      Organizację konferencji, spotkań i akcji terenowych oraz udział w takich przedsięwzięciach o tematyce związanej z działalnością statutową,

3.      Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe,

4.      Przygotowywanie i wyrażanie stanowiska oraz opracowywanie wniosków pod adresem organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji w kwestiach związanych z celami statutowymi,

  1. Uczestnictwo w wybranych postępowaniach administracyjnych dotyczących środowiska naturalnego i rozwoju regionu.
  2. Aktywizację społeczności lokalnej, przedsiębiorców prowadzących działalność                            w Boszkowie i okolicy oraz turystów, poprzez propagowanie w lokalnych mediach aktywnego modelu życia, promocję przedsięwzięć w sferze kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Inspirowanie rozmaitych form działalności obywateli na rzecz bezpiecznych i ekologicznych zachowań nad wodą.
  3. Opracowanie harmonogramu realizacji zadań wynikających z celów Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia

 

§12

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1) Osoby fizyczne - jako członkowie zwykli.

2) Osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę - jako członkowie wspierający.

3) Osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo - jako członkowie honorowi.

 

2. Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, to odnosić się to będzie do członkostwa zwykłego.

 

§13

 

1.      Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:

 

1) Akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia.

2) Pełna zdolność do czynności prawnych.

3) Niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych.

4) Dobra opinia poświadczona, co najmniej przez dwóch członków Stowarzyszenia.

 

2.      Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości ustalonej składki członkowskiej.

 

 

3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

 

 

§14

 

 

l. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

 

1) Wystąpienia ze Stowarzyszenia.

2) Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.

3) Śmierci członka.

 

2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia

w razie:

1) Rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia.

2) Rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie.

3) Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu.

4) Nieuiszczenia składek członkowskich, za co najmniej 12 miesięcy.

 

 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością głosów.

 

4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

 

§15

 

 

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do:

 

1) Uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich.

2) Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.

3) Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań.

4) Występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia.

5) Przeglądania, w siedzibie Stowarzyszenia, protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Księgi Uchwał Zarządu oraz Księgi Postanowień Prezesa.

 

2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy

w szczególności:

 

1) Współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

2) Przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów.

3) Terminowe płacenie składek członkowskich.

 

 

 

 

 

§16

 

 

1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenie stałej i bezinteresownej pomocy, w tym finansowej, na jego rzecz.

 

2. Decyzje w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

 

3. Utrata statusu członka wspierającego Stowarzyszenia następuje wskutek dobrowolnej rezygnacji, złożonej na piśmie zarządowi Stowarzyszenia, a także wskutek utraty praw publicznych, niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań oraz na pisemny umotywowany wniosek grupy, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

 

4. Decyzja o wykluczeniu członka wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością głosów.

 

5. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka wspierającego ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

 

§17

 

 

1. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

 

2. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.

 

 

§18

 

1.Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług w obszarze aktywności i wspierania działań Stowarzyszenia.

 

2. Decyzje w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, może także podjąć decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego z powodu nieuzasadnionego naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia.

 

§19

 

1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

2. Obowiązkiem członka honorowego jest dbałość o dobre imię Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

 

§20

 

l. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

1) Walne Zebranie Członków.

2) Zarząd.

3) Prezes.

4) Komisja Rewizyjna.

 

2. Organy wymienione w ust, l pkt 2), 3), 4) są wybieralne

i mają charakter kadencyjny.

3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa

w ust. 2, trwa cztery lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.

 

4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, pełnią swoją funkcje do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.

 

 

§21

 

1. Organy, wymienione w § 15 ust., 1 pkt 1), 2), 4) podejmują swoje decyzje w formie uchwał.

 

2. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy statutowo określonej liczby członków w głosowaniu jawnym, a wybór organów Stowarzyszenia wymienionych w § 20 ust. 1 pkt 2), 3), 4) w głosowaniu tajnym.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

4. Organy kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.

5. Projekty regulaminów, o których mowa w ust. 4, opracowują przewodniczący organów.

 

 

§22

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.

 

2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni, a członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w obradach z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§23

 

 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:

1) Zwykłe.

2) Nadzwyczajne.

2. Zwykłe, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

zwołuje Prezes w ciągu pierwszego kwartału każdego

roku kalendarzowego.

 

3. Zwykłe, sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes w ciągu pierwszego kwartału roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja władz Stowarzyszenia.

 

4. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków, Prezes zwołuje je ponownie w terminie nie krótszym niż jedna godzina.

 

5. Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków uchwały mogą zapadać w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków.

 

6. Zwołanie zwykłego Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

7. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków.

 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu, bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, albo jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w ciągu 7 dni od jego otrzymania, przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.

 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, które zostały umieszczone w porządku obrad.

 

12. W przypadku, gdy Prezes mimo ciążącego na nim z mocy uregulowań Statutu obowiązku, nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna. W przypadku, gdy Komisja Rewizyjna nie zwoła Walnego Zebrania Członków w przypadkach określonych w zdaniu poprzednim, na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

 

 

§24

 

1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy

w szczególności:

 

1) Rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji.

 

2) Wybieranie Prezesa i członków innych organów Stowarzyszenia na następną kadencję lub ich odwoływanie przed upływem kadencji.

 

3) Zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Prezesa.

 

4) Zatwierdzanie corocznych sprawozdań z funkcjonowania placówek Stowarzyszenia, przedkładanych przez ich kierowników.

 

5) Coroczne ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

6) Rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

7) Zatwierdzenie wzorów emblematu, medali i odznaczeń Stowarzyszenia oraz treści deklaracji członkowskich.

 

8) Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.

 

9) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu.

 

10) Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem, przystąpienia do związku stowarzyszeń lub spółki.

 

11) Wysłuchanie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, przedstawionego przez Prezesa, z działalności Stowarzyszenia w czasie kadencji.

 

12) Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej podsumowującej okres kadencji władz Stowarzyszenia.

 

13) Udzielenie absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Prezesowi i Zarządowi Stowarzyszenia.

 

2. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.

 

 

3. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe oraz określać przedmiot

i sposób ich działania.

 

 

§25

 

 

1. Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z:

1) Prezesa jako przewodniczącego.

2) Wiceprezesa.

3) Skarbnika.

4) Dwóch członków zwykłych.

 

3. Członków Zarządu, wymienionych w ust. 2 powołuje oraz odwołuje Walne Zebranie Członków.

 

4. Z ważnych powodów Prezes i członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnienia swoich funkcji przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwałę o przyjęciu tej rezygnacji i uzupełnieniu władz Stowarzyszenia.

 

5. W przypadku śmierci lub innego zdarzenia uniemożliwiającego wypełnianie obowiązków któregoś

z członków Zarządu, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uzupełniany jest skład Zarządu.

 

§26

 

 

1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz ustalonych programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.

 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 

1) Koordynacja działań Stowarzyszenia.

 

2) Udzielanie Prezesowi upoważnienia do podpisania dokumentu

o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń.

 

3) Sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych.

 

4) Sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności.

 

5) Tworzenie i likwidowanie placówek Stowarzyszenia, o których mowa

w § 6 ust. 3, punkty 5,11.

 

6) Uchwalanie regulaminów funkcjonowania i likwidacji placówek Stowarzyszenia, o których mowa w pkt 5).

 

7) Powoływanie i odwoływanie kierowników placówek Stowarzyszenia,

o których mowa pkt 5).

 

8) Przeprowadzenie konkursu na emblemat, odznakę, medal oraz treść deklaracji członkowskich.

 

 

§27

 

 

1. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.

 

2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż dwa miesiące. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje na pisemny wniosek,

co najmniej trzech członków Zarządu.

 

3. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich jego członków, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

 

4. Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje jego sekretarz do prowadzonej przez siebie Księgi Uchwał.

 

§28

 

1. Prezes jest jednoosobowym organem wykonawczym Stowarzyszenia, uprawnionym do jego reprezentowania na zewnątrz. Do ważności oświadczeń woli, w tym o charakterze majątkowym, składanych przez Prezesa w imieniu Stowarzyszenia, konieczne są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

2. Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią między posiedzeniami Zarządu.

 

3. Do zadań Prezesa należy w szczególności:

 

1) Dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych

do funkcjonowania Stowarzyszenia.

 

 

2) Zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami oraz podpisywanie za zgodą Zarządu dokumentów o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń.

 

3) Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy Stowarzyszenia oraz ich przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków.

 

4) Sporządzanie corocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawianie ich na Walnym Zebraniu Członków.

 

5) Coroczne przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków bilansu

oraz sprawozdania finansowego.

 

6) Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę.

 

7) Zatrudnianie do realizacji zadań Stowarzyszenia wolontariuszy.

 

8) Kierowanie pracami biura Stowarzyszenia.

 

9) Występowanie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie członka

ze Stowarzyszenia.

 

10) Osobiste lub za pośrednictwem osób przez siebie upoważnionych, nadzorowanie działalności placówek Stowarzyszenia.

 

4. Prezes podejmuje decyzje jednoosobowo we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

5. Prezes wpisuje podjęte przez siebie postanowienia, istotne dla działania Stowarzyszenia, do Księgi Postanowień.

 

 

§29

 

1. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na daną kadencję.

 

2. Z ważnych powodów Prezes może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie kadencji. W takim przypadku składa rezygnację przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

 

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji Prezesa i wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Prezesa.

 

4. Walne Zebranie Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

5. W szczególnych wypadkach Prezes może zostać zawieszony w swych funkcjach na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

6. W przypadku zawieszenia Prezesa Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w okresie nie dłuższym niż 7 dni.

 

 

§30

 

1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym, powoływanym przez Walne Zebranie Członków, spośród osób niebędących członkami innych organów Stowarzyszenia.

 

2. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z pełnionej funkcji członka Komisji Rewizyjnej, śmierci lub innego zdarzenia uniemożliwiającego wypełnianie obowiązków przez któregoś z członków Komisji Rewizyjnej, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uzupełniany jest jej skład.

 

3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego placówek.

 

4. Komisja Rewizyjna bada również:

 

1) Przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów.

2) Realizację programów działania.

3) Poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia

i wszystkich jego placówek.

 

5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w ciągu 14 dni od jej powołania.

 

6. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.

 

 

§31

 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej dwa razy w ciągu roku i są zwoływane przez przewodniczącego.

 

2. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia

i poszczególnych jego placówek..

 

3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.

 

 

4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje

do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Prezes zwołuje najpóźniej w ciągu 7 dni nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

 

§32

 

 

1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1) Pracy nieodpłatnej i odpłatnej członków Stowarzyszenia.

2) Składek członkowskich.

3) Dochodów z majątku Stowarzyszenia.

4) Darowizn, spadków i zapisów.

5) Subwencji i dotacji.

6) Zbiórek publicznych.

 

 

3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.

 

 

§33

 

1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

§ 34

 

1. W celu zachowania przejrzystości działania oraz uniemożliwienia wyprowadzania majątku poza Stowarzyszenie, zabrania się:

 

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?.

 

2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

3) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

 

 

4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownic oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

 

§35

 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

2. Uchwały w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym stowarzyszeniem lub zmiany Statutu, nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba, że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.

 

 

§36

 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.

 

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:

 

1) Przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

2) Skład komisji likwidacyjnej.

3) Podstawowe zasady likwidacji.

 

3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu oraz przedstawiciele placówek Stowarzyszenia.

 

 

Statut został uchwalony na I Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu       2010 roku.

 

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa - format PDF do pobraniaDane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: 1.2°C
Temp. wody: 2.2°C
Wiatr: 0.0[m/s]
Kierunek wiatru: WSW

Ostatni odczyt:
15.01.2022 15:50

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl