Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto
napisane przez matek@e-boszkowo.pl
Data dodania: 05-08-2008 11:12
Data modyfikacji: 21-04-2009 07:48

 

NAZWA

Jezioro Breńskie

 

POŁOŻENIE

Współrzędne geograficzne
szerokość 52° 55’ długość 16° 16’

 

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Leszno

Gmina:

- Wijewo

 

Użytkownik rybacki: PZW Okręg w Poznaniu

- łowisko specjalne (za dodatkową opłatą)

 

Miejscowości przyległe:

Południe, Wschód – BRENNO

Uwagi:

Jezioro leży na Terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego

 

 

 KRÓTKI OPIS


DANE SZCZEGÓŁOWE

Powierzchnia

38,1ha = 0,381 km²

Objętość

825,2 tyś m3

Długość maksymalna

1 020 m

Szerokość maksymalna

450 m

Głębokość

Średnia

2,2m

Maksymalna

4,4m

Długość linii brzegowej

brak danych

Wysokość Lustra wody

brak danych

Rodzaj jeziora

brak danych

Klasa czystości

III

Kategoria podatności na degradację

poza kategorią

Powierzchnia zlewni całkowitej ( z jeziorem)

156,5 km2

 

INFORMACJE DLA WEDKARZY

  Jezioro należy do typu jezior sandaczowych. Obok licznie występującego tu leszcza, bardzo bogate jest pogłowie płoci. Występuje też sandacz, szczupak, lina, węgorz i okoń.

 

POŁĄCZENIA


Północny - Zachód -> kanał łączący z Jeziorem Trzytoniowym

Północny – Wschód -> kanał łączący z Jeziorem Białym

 

OPIS TONI

 

STAN CZYSTOŚCI WÓD

 

Nazwa jeziora

Głębogość maksy- malna

Powierz- chnia

Objetość

Kategoria podatności na degradacje

Klasa czystości w 2005 ze względu na wskaźniki

Poprzednie badanie


[m]

[ha]

Tyś. m3

fizyko- chemiczne

bakteriolo- giczne

rok

klasa

Breńskie

4,4

38,1

825,2

Poza kategorią

III

I

2000

III

 

GRAFIKA

1. Plan batymetryczny Jeziora Breńskiego

 


Informacje zaczerpnięto z nastepujących źródeł:

 

Jezioro Breńskie

DANE MORFOMETRYCZNE

  • powierzchnia - 38,1 ha
  • objętość - 825,2 tys. m3
  • głębokość maksymalna - 4,4 m
  • głębokość średnia - 2,2 m Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) - 156,5 km2

KLASA CZYSTOŚCI - III

KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ - poza kategorią

Jezioro Breńskie ma kształt zbliżony do owalu i regu­larnie ukształtowaną misę, z osią o przebiegu z południo-wego-wschodu na północny-zachód (jej przedłużeniem jest oś plosa Trzytoniowego jeziora Przemęckiego Za­chodniego). Linia brzegowa jest bardziej rozwinięta niż sąsiednich jezior. Pas roślinności brzegowej jest niezbyt szeroki, zajmuje nieco ponad połowę długości linii brze­gowej; stanowi go głównie trzcina pospolita, pałka wąsko-listna oraz sitowie. Rośliny zanurzone to przede wszystkim rogatek sztywny, mech wodny, wywłócznik, rdestnica przeszyta.

Jezioro Breńskie jest jeziorem przepływowym, położo-nym w zlewni Młynówki Kaszczorskiej. Rzeka dopływa od strony jeziora Białego-Miałkiego, odpływa w kierunku Jeziora Przemęckiego Zachodniego. Do jeziora z południa

dopływają także niewielkie cieki od strony wsi Brenno. Wymiana wody w jeziorze jest bardzo wysoka, jej wartość szacowana jest na około 2400%.

Zlewnia bezpośrednia jeziora to głównie łąki (około 62%) oraz grunty orne (27,5%), natomiast lasy zaj­mują jedynie około 2,5% powierzchni. Jezioro nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. Przy tak wysokiej wymianie wody jakość wód jeziora jest bezpośrednio uzależniona od jakości wód jeziora Białego- Miałkiego. W sąsiedztwie jeziora od strony południowej położona jest miejscowość Brenno, a w odległości około 2 km na południowy-zachód - miejscowość Wijewo. Ścieki z miejscowości zlokalizowanych w pobli-żu jeziora wywożone są na oczyszczalnię w Sławie. Jezioro jest w niewielkim stopniu użytkowane rekre­acyjnie. Stanowi natomiast atrakcyjne miejsce dla wędkarzy i kajakarzy jako część kajakarskiego Szlaku konwaliowego. Jedynie z południowego brzegu jeziora, od strony Brenna (pomosty, stanowiska wędkarskie, niewielkie kąpielisko) korzystają mieszkańcy wsi i goście gospodarstw agroturystycznych.

W okresie letnim w jeziorze nie wykształciła się stratyfikacja termiczna. Zawartość tlenu od głębokości 1 m gwałtownie się zmniejszała do wartości 0,6 mg O2/l na głębokości 3 m.

Wskaźniki brane pod uwagę przy ocenie stanu wód jeziora miały wartości zróżnicowane - od odpowiada­jących klasie I do nie odpowiadających normom. Korzystne wartości miały wskaźniki charakteryzujące stopień zanieczyszczenia materią organiczną (ChZT-Cr, BZT5), poza zawartością tlenu rozpuszczonego w warstwach naddenych jeziora. Analiza stężeń związków azotu i fosforu pozwala ocenić wody jeziora jako umiarkowanie zasobne w fosfor i bardziej zasobne w azot. Zdecydowanie najmniej korzystne były wskaźniki charakteryzujące poziom zanieczyszczenia substancjami nieorganicznymi i wielkość produkcji pierwotnej - poza zawartością chlo­rofilu wszystkie nie odpowiadały normom czystości. W ocenie stanu fizykochemicznego Jezioro Breńskie odpo­wiadało III klasie czystości. Zanieczyszczenie bakteriologiczne mieściło się w granicach klasy I.

Badania zawartości metali ciężkich (miedź, cynk, chrom, kadm i ołów) oraz substancji ekstrahujących się eterem naftowym, wykazały podwyższone stężenia.

W okresie wiosennym fitoplankton jeziora był zróżnicowany gatunkowo. Występowały organizmy z grup Cyanophyta i Bacillariophyceae, znaczny udział miały też pierwotniaki Protozoa. Latem w fitoplanktonie przeważały Cyanophyta (69,7% udziałów w próbie) z gatunkami Lingbya limnetica i Aphanizomenon flos-aquae, występowały także organizmy z grup Bacteria, Chlorophyta oraz Bacillariophyceae.

Zespół cech morfometrycznych i zlewniowych Jeziora Breńskiego jest niekorzystny: jezioro jest niezbyt głębokie, niestratyfikowane. Tempo wymiany wody w jeziorze jest wysokie, a wody dopływające od strony

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2005

 

27

jeziora Białego-Miałkiego są źródłem biogenów (wzbogacały wody jeziora głównie w związki azotu). Czynnikiem korzystniejszym jest sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej, z dużym udziałem łąk.

W roku 1995 i 2000 pod względem fizyczno-chemicznym jakość wód odpowiadała klasie III, pod wzglę-dem bakteriologicznym: w roku 1995 - klasie I, w roku 2000 - klasie II. Porównanie wyników ostatnich ba­dań wykazuje niewielkie pogorszenie fizyczno-chemicznego stanu wód (bez zmiany klasy); stan sanitarny wód poprawił się z klasy II na klasę I. Analiza poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń wykazuje po­gorszenie warunków tlenowych w jeziorze, niewielki spadek zanieczyszczenia materią organiczną w war­stwie powierzchniowej i wyraźny wzrost zawartości związków azotu w wodach. Zmienił się skład ilościowy i jakościowy fitoplanktonu, zmniejszyła się zawartość chlorofilu, wzrosła sucha masa sestonu i nieznacznie zwiększyła się przejrzystość wód.

Jezioro nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. Zagrożenia jakości wód są związane z bardzo wyso­kim stopniem wymiany wody, stan czystości wód jest uzależniony od jakości wód dopływających od strony jeziora Białego-Miałkiego, które są obecnie głównym źródłem wzbogacania w związki azotu.

 

  • Wikipedia
  • Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2006 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 


  • Zespół e-boszkowo.pl informuje, że wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne i obyczajowe będą usuwane.
  • Twoje IP to: 3.235.24.113 Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
Dodaj komentarz
Imię:
Treść:

 
CAPTCHA Image
Przeładuj obrazek, jeśli jest nieczytelny
Kod:
Komentarze:
Aktualnie brak komentarzy, bądź pierwszy!


Dane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: 15.8°C
Temp. wody: 18.3°C
Wiatr: 0.0[m/s]
Kierunek wiatru: ---

Ostatni odczyt:
25.05.2022 00:10

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl