Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto
napisane przez matek@e-boszkowo.pl
Data dodania: 21-04-2009 07:47
Data modyfikacji: 21-04-2009 07:55

DANE MORFOMETRYCZNE

  • powierzchnia - 104,4 ha
  • objętość - 2024,7 tys. m3
  • głębokość maksymalna - 10,2 m
  • głębokość średnia - 1,9 m Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) - 151,3 km2

KLASA CZYSTOŚCI - poza klasą

KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ - poza kategorią

Jezioro Białe-Miałkie składa się z dwóch wyraźnie różniących się zbiorników: ploso zwane Białym ma regularny, owalny kształt i regularną konfigurację dna; głębokość maksymalna wynosi 10,2 m. Ploso zwane Miałkim jest nieco wydłużone, bardzo płytkie (do 1 m), z dnem pokrytym grubą warstwą osadów. Plosa połączone są przewężeniem szerokości około 200 m; oś rynny plosa Miałkiego ma przebieg z południowe-go-wschodu na północny zachód, oś rynny plosa Białego ma przebieg prawie równoleżnikowy. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Pas roślinności brzego­wej plosa Białego jest niezbyt szeroki, poszerza się w rejonie połączenia i na plosie Miałkim. Rośliny zanurzone i o liściach pływających zajmują po­wierzchnię około 30 ha, głównie plosa Miałkiego.

Jezioro Białe-Miałkie jest jeziorem przepływo-wym, położonym w zlewni Młynówki Kaszczor-skiej. Rzeka dopływa z zachodu do plosa Miałkiego, od strony jeziora Lincjusz. Przepływa przez ploso Białe i odpływa na południe do jeziora Breńskiego. Poza Młynówką Kaszczorską jezioro nie ma innych dopływów i odpływów. Wielkość wymiany wody w jeziorze szacowana jest na około 900%.

Zlewnia bezpośrednia jeziora to w przeważającej większości łąki (około 70%) oraz lasy (17%), natomiast grunty orne zajmują jedynie około 7% powierzchni. Jezioro nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. Na terenie zlewni bezpośredniej nie ma żadnych miejscowości. Po zachodniej stronie jeziora znajdują się tereny zabudowy rekreacyjnej, tzw. Brenno-Ostrów, przylegające do brzegów plosa Białego. Jezioro jest wykorzy­stywane do rekreacji pobytowej, plażowania i kąpieli. Funkcjonują tu ośrodki wypoczynkowe, pola namio­towe i kempingi. Ścieki wywożone są na oczyszczalnię w Sławie lub Wieleniu.

W okresie letnim w głębszej części jeziora wykształciła się częściowa stratyfikacja termiczna z cienką warstwą epilimnionu do głębokości 2 m i metalimnionem w warstwach głębszych, do dna. Zawartość tlenu zaczynała się gwałtownie zmniejszać od głębokości 2 m - do wartości 0,2 mg O2/l w warstwie naddennej.

Wskaźniki brane pod uwagę przy ocenie stanu wód jeziora miały wartości zróżnicowane - od odpowiada­jących klasie II do nie odpowiadających normom. Korzystniejsze wartości miały wskaźniki charakteryzujące stopień zanieczyszczenia materią organiczną (ChZT-Cr, BZT5) - poza zawartością tlenu rozpuszczonego w warstwach naddennych jeziora. Analiza stężeń związków azotu i fosforu pozwala ocenić wody jeziora jako umiarkowanie zasobne w fosfor i znacznie bardziej zasobne w azot. Zdecydowanie najmniej korzystne były wskaźniki charakteryzujące poziom zanieczyszczenia substancjami nieorganicznymi i wielkość produk­cji pierwotnej - wszystkie nie odpowiadały normom. Widzialność krążka Secchiego latem na płytkim sta­nowisku wynosiła tylko 0,3 m. W ocenie stanu fizyczno-chemicznego jezioro Białe-Miałkie nie odpowiadało normom czystości. Zanieczyszczenie bakteriologiczne mieściło się w granicach klasy I.

W trakcie badania stężeń metali ciężkich stwierdzono przekroczenia zawartości miedzi, chromu i kadmu, co stanowiło dodatkowe potwierdzenie złego stanu wód. Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych stę-żeń substancji ekstrahujących się eterem naftowym.

W okresie wiosennym liczebność fitoplanktonu w obydwu zróżnicowanych plosach jeziora była zbliżona. W składzie jakościowym przeważały Bacillariophyceae, występowały również Chrysophyceae (Chromulina rosanoffi) i Cyanophyta (Oscillatoria redeckei). W okresie letnim fitoplankton był wyraźnie zróżnicowany. W płytszym plosie Miałkim dominowały Bacteria (87,6% udziałów w próbach) z gatunkiem Beggiatoa alba, wskazującym na jednoczesną obecność tlenu i siarkowodoru i zachodzące procesy gnilne. W głębszym plo-sie Białym fitoplankton stanowiły głównie Cyanophyta (92,2% udziału w próbach) z gatunkiem Lingbya limnetica.

Zespół cech morfometrycznych i zlewniowych jeziora Białego-Miałkiego jest niekorzystny: zróżnicowa­na głębokość obydwu plosów daje w sumie niewielką głębokość średnią, małą zdolność rozcieńczania i nie­korzystny stosunek powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu. Jezioro było jedynie częściowo stratyfikowane. Tempo wymiany wody jest znaczne. Jedynym czynnikiem korzystniejszym jest sposób za­gospodarowania zlewni bezpośredniej, z dużym udziałem łąk.

W roku 1995 i 2000 pod względem fizyczno-chemicznym jakość wód odpowiadała klasie III, natomiast pod względem bakteriologicznym; w roku 1994 nie odpowiadała normom, (w ocenie końcowej jezioro zali­czono do wód pozaklasowych), w roku 2000 stan sanitarny poprawił się do odpowiadającego klasie II. Po­równanie wyników ostatnich badań wykazuje zdecydowane pogorszenie fizykochemicznego stanu wód (z klasy III na wody pozaklasowe) i dalszą poprawę stanu sanitarnego (z klasy II na klasę I).

 


  • Zespół e-boszkowo.pl informuje, że wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne i obyczajowe będą usuwane.
  • Twoje IP to: 3.235.30.155 Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
Dodaj komentarz
Imię:
Treść:

 
CAPTCHA Image
Przeładuj obrazek, jeśli jest nieczytelny
Kod:
Komentarze:
Aktualnie brak komentarzy, bądź pierwszy!


Dane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: 11.1°C
Temp. wody: °C
Wiatr: 0.0[m/s]
Kierunek wiatru: ---

Ostatni odczyt:
09.04.2020 21:40

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl