Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto
napisane przez matek@e-boszkowo.pl
Data dodania: 21-04-2009 07:46
Data modyfikacji: 21-04-2009 07:57

Jezioro Przemęckie Zachodnie

DANE MORFOMETRYCZNE

  • powierzchnia - 220,2 ha
  • objętość - 7055,4 tys. m3
  • głębokość maksymalna - 5,6 m
  • głębokość średnia - 3,2 m Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) - 182,5 km2

KLASA CZYSTOŚCI - III

KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ - III

Jezioro Przemęckie Zachodnie ma kształt zbliżony do owalu, z osią o przebiegu z południowego-zachodu na północny wschód i zatoką po stronie wschodniej - poprzez przesmyk na krańcu zatoki jezioro łączy się z rynną jeziora Przemęckiego Środkowego. Zwyczajowo jezioro dzielone jest na dwa plosa: Wieleńskie w części północnej (gmina

Przemęt) i Trzytoniowe w części południowej (gmina Wijewo). Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Dno jeziora jest zamulone, osady denne mają znaczną miąż­szość. Roślinność wynurzona zajmuje mniej niż połowę długości linii brzegowej, reprezentowana jest głów­nie przez trzcinę pospolitą pałkę wąskolistną i sitowie jeziorne. Dość licznie występuje różnorodna gatunkowo roślinność o liściach pływających i roślinność zanurzona.

Jezioro Przemęckie Zachodnie jest jeziorem przepływowym, położonym w zlewni Młynówki Kaszczor-skiej. Ciek dopływa z południowego wschodu od strony jeziora Brenno, odpływa z krańca północnego ku zachodowi; odpływ regulowany jest na jazie poniżej jeziora. Na krańcu północno-zachodnim, połączenie z rynną jeziora Przemęckiego Środkowego stanowi drogę dopływu lub odpływu wód (w zależności od stanu wód Południowego Kanału Obry). Poza Młynówką Kaszczorską jezioro nie ma większych dopływów, jedynie niewielkie rowy od strony wschodniej. W części południowej po stronie zachodniej znajduje się tzw. Kanał Sarnka, który może odprowadzać nadmiar wód z jeziora do zlewni Czernicy (dopływ Obrzycy), uchodzącej do jeziora Sławskiego - w trakcie badań jedynie w krótkim okresie zaobserwowano niewielkie przepływy wody; w pozostałych okresach rów był suchy. Średnia wielkość wymiany wody szacowana jest na około 350%.

Zlewnia jeziora użytkowana jest w sposób różnorodny. W zlewni bezpośredniej znajduje się punktowe źródło zanieczyszczeń; ośrodek wypoczynkowego TPD w Brennie-Ostrowie, odprowadzający pośrednio poprzez rów melioracyjny ścieki. W sąsiedztwie jeziora znajduje się również wieś Wieleń, mająca charakter letniskowy. Wieś i tereny rekreacyjne mają kanalizację sanitarną, ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię w Wieleniu i dalej poza zlewnię jeziora. Zbiornik wykorzystywany jest do rekreacji pobytowej, plażowania i kąpieli. Wzdłuż północnego brzegu, w kierunku Osłonina, rozciąga się teren zabudowy rekreacyjnej z ośrodkami wypoczynkowymi, kempingami, polem namiotowym i coraz liczniejszą indywidualną zabudową letniskową. Kolejny teren zabudowy letniskowej powstał w ostatnich latach po zachodniej stronie jeziora w kierunku Wijewa (ścieki są odprowadzane na oczyszczalnię w Wieleniu). Z jeziora korzystają także wędka-rze i kajakarze - jest częścią kajakowego Szlaku konwaliowego.

W okresie letnim w jeziorze wykształciła się częściowa stratyfikacja termiczna z cienką warstwą epilim-nionu i metalimnionem w warstwach głębszych, do dna. Zawartość tlenu od głębokości 2 m zaczynała się gwałtownie zmniejszać do wartości około 0,2 mg O2/l na głębokości 5 m.

Wskaźniki brane pod uwagę przy ocenie stanu wód jeziora miały wartości zróżnicowane - od odpowiada­jących klasie I do nie odpowiadających normom. Korzystniejsze wartości miały wskaźniki charakteryzujące stopień zanieczyszczenia materią organiczną (tlen rozpuszczony, ChZT-Cr, BZT5). Analiza stężeń związków azotu i fosforu pozwala ocenić wody jeziora jako umiarkowanie zasobne w fosfor i znacznie bardziej zasob­ne w azot. Zdecydowanie najmniej korzystne były wskaźniki charakteryzujące poziom zanieczyszczenia substancjami nieorganicznymi i wielkość produkcji pierwotnej - wszystkie nie odpowiadały normom. W o­cenie stanu fizykochemicznego jezioro Przemęckie Zachodnie odpowiadało III klasie czystości wód. Zanie­czyszczenie bakteriologiczne mieściło się w granicach klasy I.

Badania stężeń metali ciężkich wykazały występowanie przekroczeń dopuszczalnych zawartości chromu, kadmu i ołowiu (łącznie 8 oznaczeń). Stwierdzonych przekroczeń zdecydowano nie uznawać za czynnik obniżający klasę wód, ponieważ po przeprowadzeniu szerszej analizy wyników badań jeziora i jezior sąsied-nich z poszczególnych lat zdecydowano, że występujące przekroczenia metali ciężkich prawdopodobnie mają przyczyny naturalne. Stężenia substancji ekstrahujących się eterem naftowym nie przekraczały dopusz­czalnych norm.

W okresie wiosennym w fitoplanktonie jeziora przeważały Cyanophyta z gatunkiem Oscillatoria redec-kei; prócz tego występowały grupy Bacillariophyceae i Cryptophyceae. W okresie letnim w skład fitoplank-tonu wchodziły prawie wyłącznie Cyanophyta (98,7-99,7% udziałów w próbach) z gatunkiem Lingbya limnetica. Suma liczebności wynosiła maksimum 111,0 mln/l.

Cechy morfometryczne i zlewniowe jeziora Przemęckiego Zachodniego są zróżnicowane. Jezioro jest niezbyt głębokie, ma niewielką zdolność rozcieńczania i znaczne tempo wymiany wody, przy czym wody dopływu stanowiły źródło wzbogacania wód jeziora zwłaszcza w związki fosforu. Do czynników korzyst­niejszych należy różnorodny sposób zagospodarowana zlewni jeziora.

W roku 1994 i 2000 pod względem fizykochemicznym jakość wód odpowiadała klasie III, natomiast pod względem bakteriologicznym: w roku 1994 nie odpowiadała normom, w roku 2000 poprawiła się do odpo­wiadającej klasie II - jednakże ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń miedzi obniżono klasę wód i w ocenie końcowej jezioro zaliczono do wód pozaklasowych. Analiza wyników ostatnich badań wy­kazuje niewielki wzrost poziomu zanieczyszczeń; stan sanitarny wód w dalszym ciągu poprawia się: z klasy II na klasę I. Porównanie poszczególnych wskaźników wykazuje, że większość z nich ma wartości nieznacz­nie wyższe niż oznaczone w poprzednich badaniach, jedynie zawartość związków azotu wzrosła w zdecy­dowany sposób. Mniej korzystne są wskaźniki charakteryzujące produkcję pierwotną.

 


  • Zespół e-boszkowo.pl informuje, że wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne i obyczajowe będą usuwane.
  • Twoje IP to: 3.235.30.155 Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
Dodaj komentarz
Imię:
Treść:

 
CAPTCHA Image
Przeładuj obrazek, jeśli jest nieczytelny
Kod:
Komentarze:
Aktualnie brak komentarzy, bądź pierwszy!


Dane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: 11.9°C
Temp. wody: °C
Wiatr: 0.0[m/s]
Kierunek wiatru: ---

Ostatni odczyt:
09.04.2020 21:10

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl