Strona główna: e-boszkowo

zaloguj | załóż konto
napisane przez matek@e-boszkowo.pl
Data dodania: 21-04-2009 07:28
Data modyfikacji: 21-04-2009 08:00

Jezioro Przemęckie Północne

DANE MORFOMETRYCZNE

  • powierzchnia - 243,4 ha
  • objętość - 4280,0 tys. m3
  • głębokość maksymalna - 5,0 m
  • głębokość średnia - 1,6 m Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) - 175,5 km2

KLASA CZYSTOŚCI - poza klasą

KATEGORIA PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ - poza kategorią

Jezioro Przemęckie Północne ma rynnę ukierunkowaną połu-dnikowo. Jest wąskie i długie; ma cztery plosa, w kolejności (z południa na północ) są to: Olejnickie, Radomierskie (z Wyspą Konwaliową), Przemęckie Duże i Błotnickie. Wyspa Konwaliowa to rezerwat krajobrazowy o powierzchni 26,5 ha, obejmujący zalesioną wyspę na jeziorze. Występują tu rośliny rzadkie i chro­nione, m.in. konwalia majowa w formie zwanej różową, gnieździ się tu wiele rzadkich gatunków ptaków. Przy krańcu południo-wym znajduje się jeszcze jedna, niewielka wysepka, nie uwi­doczniona na planie batymetrycznym. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Dno jeziora jest zamulone. Wzdłuż pasów roślinności brzegowej, zajmującej nieco ponad połowę długości linii brze­gowej (głównie trzcina pospolita i pałka wąskolistna) występuje dość licznie roślinność o liściach pływających i zanurzona: grążel żółty, rdestnica przeszyta i wywłócznik kłosowy.

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WIELKOPOLSCE W ROKU 2005

 

21

Jezioro Przemęckie Północne jest jeziorem przepływowym, położonym w zlewni dopływu z Dominic - cieku łączącego kolejne jeziora, noszącego nazwy zwyczajowe na poszczególnych odcinkach. Ciek dopływa ze wschodu do plosa Błotnickiego jako Kanał Błotnicki, odpływa z krańca północnego krótkim, około 200 m odcinkiem do jeziora Przemęckiego Małego o powierzchni 6,5 ha, a następnie jako Kanał Przemęcki uchodzi do Południowego Kanału Obry. Na krańcu południowym rynna jeziora łączy się z rynną jeziora Przemęckiego Środkowego. Granica zlewni jezior jest jednocześnie granicą zlewni cieków: dopływu z Dominic i Młynówki Kaszczorskiej. Poza głównym dopływem do jeziora dopływają jedynie niewielkie rowy od strony wschodniej, okresowo prowadzące wody z pól. Średnia wielkość wymiany wody szacowana jest na 450%.

Zlewnia jeziora użytkowana jest w sposób różnorodny. Jezioro nie ma punktowych źródeł zanieczysz-czeń. W jego bezpośrednim sąsiedztwie położone są cztery wsie - wszystkie zaopatrywane są w wodę z wo-dociągów zbiorczych, nie mają kanalizacji sanitarnej. Ścieki gromadzone w szambach wywożone są na oczyszczalnię w Wieleniu oraz na nowo uruchomioną (rok 2005) oczyszczalnię w Przemęcie. Jezioro jest wykorzystywane rekreacyjnie głównie przez wędkarzy i kajakarzy - jest częścią kajakowego Szlaku konwa-liowego, prowadzącego przez około 20 okolicznych jezior. W części północnej znajduje się jedno niewielkie kąpielisko z plażą w rejonie Perkowa; południowy kraniec jeziora (Olejnica) wykorzystywany jest do rekreacji pobytowej, plażowania i kąpieli, znajduje się tu ośrodek szkolno-wypoczynkowy AWF Wrocław.

Jezioro jako bardzo płytkie nie jest stratyfikowane. Wody jeziora były dobrze natlenione (najcieplejsze i najbardziej natlenione było stanowisko od strony jeziora Przemęckiego Środkowego) i był to właściwie jedyny zdecydowanie korzystny wskaźnik przy ocenie stanu wód. Z pozostałych ocenianych wskaźników korzystniejsze wartości miały: stężenie fosforanów oraz zawartość azotu mineralnego w warstwie po­wierzchniowej wiosną (odpowiednio klasa I i II), co świadczyło jednak o bardzo wczesnym rozpoczęciu wegetacji. Inne wskaźniki określające stopień zanieczyszczenia materią organiczną, biogenami, substancjami nieorganicznymi oraz charakteryzujące wielkość produkcji pierwotnej miały wartości przekraczające normy. Maksymalna zawartość chlorofilu latem wynosiła 103,4 mg/m3 - najwięcej spośród badanych jezior. W oce­nie stanu fizykochemicznego wody jeziora Przemęckiego Północnego nie odpowiadały normom. Zanie­czyszczenie bakteriologiczne mieściło się w granicach klasy II.

Badania stężeń metali ciężkich wykazały występowanie przekroczeń dopuszczalnych zawartości miedzi, chromu, kadmu i ołowiu, co stanowiło dodatkowe potwierdzenie złego stanu wód. Nie stwierdzono przekro-czeń dopuszczalnych stężeń substancji ekstrahujących się eterem naftowym.

W okresie wiosennym w planktonie jeziora dominowały grupy Cyanophyta i Bacillariophyceae; na sta­nowisku w środkowej części jeziora znaczny udział w próbie miały pierwotniaki żerujące na rozkładających się częściach roślin. Suma liczebności była najniższa na stanowisku od strony jeziora Przemęckiego Środ-kowego i rosła na kolejnych stanowiskach. W okresie letnim udział sinic wzrósł do 88,3-98,5% (Lingbya limnetica, Oscillatoria redeckei), jedynie na stanowisku w rejonie odpływu udział sinic wynosił 50,0%, a około 48,2% udziału w próbie miały Protozoa - nie zidentyfikowane Fragellata aprochromatica. W po­równaniu z okresem wiosennym sumy liczebności na trzech stanowiskach kilkukrotnie wzrosły (maksymal­nie 158,6 mln/l), jedynie na stanowisku w rejonie odpływu były nieco niższe (45,8 mln/l).

Zespół cech morfometrycznych i zlewniowych jeziora Przemęckiego Północnego jest niekorzystny: jezio­ro jest płytkie, niestratyfikowane, z długą linią brzegową, stosunkowo wysoką wymianą wody w roku. Czynnikiem korzystniejszym jest różnorodny sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej.

Wyniki badań z roku 1993, 2000 i 2005 wykazują pod względem fizykochemicznym taki sam, zły stan wód oraz stopniową poprawę stanu sanitarnego: w roku 1993 pod względem bakteriologicznym jezioro za­kwalifikowano do wód pozaklasowych, w roku 2000 i 2005 - do klasy II, przy czym wartości miana Coli typu kałowego były obecnie korzystniejsze. Analiza poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń wykazuje obecnie lepsze natlenienie wód jeziora; poza tym większość wskaźników ma obecnie wartości wyższe. Za-uważalny jest wzrost poziomu zanieczyszczenia biogenami i zwiększenie wielkości produkcji pierwotnej, z bardzo wysokim udziałem sinic.

Jezioro nie ma punktowych źródeł zanieczyszczeń. Zagrożeniem jakości wód są zanieczyszczenia obsza­rowe z pól uprawnych i łąk oraz wynikające z warunków wymiany wody w jeziorze. Widoczna jest stopnio­wa poprawa stanu sanitarnego jeziora; dalsza poprawa jakości wody pod tym względem wymaga higienizacji otoczenia dopływu do jeziora (Kanału Błotnickiego), w którego wodach w okresie letnim stwierdzono po­gorszenie stanu sanitarnego. Jakość wód jeziora Przemęckiego Północnego jest też związana z jakością wód jeziora Przemęckiego Środkowego, które w roku 2005 również zaliczono do wód pozaklasowych.

 


  • Zespół e-boszkowo.pl informuje, że wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne i obyczajowe będą usuwane.
  • Twoje IP to: 3.235.30.155 Pamiętaj, nie jesteś anonimowy.
Dodaj komentarz
Imię:
Treść:

 
CAPTCHA Image
Przeładuj obrazek, jeśli jest nieczytelny
Kod:
Komentarze:
Aktualnie brak komentarzy, bądź pierwszy!


Dane ze stacji meteo.
Temp. powietrza: 9.6°C
Temp. wody: °C
Wiatr: 0.0[m/s]
Kierunek wiatru: ---

Ostatni odczyt:
09.04.2020 22:50

Dane ze stacji meteo, GOSiR Włoszakowice, umiejscowionej na terenie Ośrodka Żeglarskiego przy ul. Turystycznej 7 w Boszkowie - Letnisku.

współpraca

slotex.pl - najlepszy hosting

Copyright © 2011 by e-boszkowo.pl